Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των παιδιών. Απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με δυσκολίες στον γνωστικό τομέα, στη συμπεριφορά, την επικοινωνία και δυσκολίες στις σχέσεις με τα άλλα παιδιά. Οι ομάδες ορίζονται και καθοδηγούνται από παιδοψυχολόγο.

Στις συνεδρίες των ομάδων υπάρχει παράλληλη παρέμβαση, τόσο στα θέματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης των παιδιών, όσο και στις γνωστικές/μαθησιακές δυσκολίες που έχουν.

Θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στην επικοινωνία και τήρηση ορίων, εμπόδια στη δημιουργία λειτουργικών σχέσεων με τους άλλους, είναι κάποια από τα ζητήματα που συχνά απασχολούν παιδιά και γονείς.

Με ποια κριτήρια μπορεί ένα παιδί να συμμετέχει σε μια ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων?

Το αν ένα παιδί θα συμμετάσχει σε μια ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του ειδικού ότι το παιδί είναι σε θέση να γίνει μέλος μιας ομάδας και ότι θα βοηθηθεί από τη διαδικασία, τη σύμφωνη γνώμη και την ενίσχυση της προσπάθειας από τους γονείς και την ύπαρξη της κατάλληλης ηλικιακά ομάδας.

Πως δουλεύουν οι ομάδες παιδιών?

Τα θέματα αναπτύσσονται μέσα από δημιουργικές αλλά και διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως οι ζωγραφιές, το ομαδικό παιχνίδι, η εικαστική έκφραση και η στοχευμένη συζήτηση.

Στην ομάδα υπάρχουν πάντα δραστηριότητες και παιχνίδια, που είναι  ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα πάντα με τη δυναμική της ομάδας και τις ανάγκες των παιδιών-μελών, ώστε να προάγεται η επεξεργασία των σημαντικών θεμάτων με ευχάριστο για τα παιδιά τρόπο.

Ποιοι είναι οι στόχοι των ομάδων? 

  • Να αναπτύξουν τα παιδιά θετικούς τρόπους επικοινωνίας λεκτικής αλλά και μη λεκτικής.
  • Να εξασκηθούν στη δημιουργία φιλικών κοινωνικών σχέσεων
  • Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους
  • Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους
  • Να δουν τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια των άλλων
  • Να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας
  • Να επεξεργαστούν τη διαφορετικότητα των άλλων
  • Να προσεγγίσουν θέματα που τυχόν τα απασχολούν μέσα σε μια ομάδα συνομηλίκων
  • Να δοκιμάσουν τα όριά τους σε πλαίσιο, με στόχους, όρους και κανόνες
  • Να μοιραστούν εμπειρίες, παιχνίδια, ανησυχίες.