Ομάδες Μαθησιακής Αποκατάστασης.


Πάμε Α’ Δημοτικού!

Ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α’ Δημοτικούμε στόχο την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

Ενότητες προγράμματος:

  • Βασικέςδεξιότητεςανάγνωσης(αναγνώρισηγραμμάτων,φθόγγωνκ.ά.)
  • Καλλιέργεια φωνολογικής επίγνωσης (αναγνώριση και χειρισμός φωνημάτων, συλλαβών και λέξεων)
  • Εκμάθησηγραφήςαριθμώνκαι γραμμάτων
  • Μαθηματικέςέννοιες(μετρήσεις,ποσότητες,προσθέσειςκ.ά.)
  • Σύνθετεςδεξιότητες(συγκέντρωση,μνήμη,χωρικέςκαιχρονικέςέννοιες.)
  • Ομαδικέςδραστηριότητες(οργάνωση,μαθησιακάπαιχνίδια.)
  • Ανάπτυξηλεξιλογίου(περιγραφές,έκφρασηλόγουκ.ά.)
Συντονιστής προγράμματος : Μπανδέλη Αθηνά Ειδική παιδαγωγός
Συχνότητα : 2 συνεδρίες / εβδομάδα
Χρόνος διεξαγωγής : 45’ λεπτά/συνεδρία
Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής 2169391869 / axionkids@gmail.com