Ομαδικές Δραστηριότητες


Ομάδα Εργοθεραπείας

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος επιτυγχάνουμε:

• Την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, εξασκώντας τα παιδιά στην ικανότητα να επεξεργάζονται τόσο τα λεκτικά, όσο και τα εξωλεκτικά μηνύματα του περιβάλλοντός τους.
• Την κατάκτηση της έννοιας της «ενσυναίσθησης», αναγνωρίζοντάς την ως βασική δεξιότητα για υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
• Την αναγνώριση και έκφραση βασικών συναισθημάτων, καθώς και στη διαχείριση των δυσάρεστων εξ΄ αυτών.
• Την κατανόηση της σπουδαιότητας που έχει η εργασία σε ομάδα, αναδεικνύοντας βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η υπομονή και η ανοχή στη ματαίωση εμμένοντας στη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μέλους που ολοκληρώνει αρμονικά το σύνολο.
• Την ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών της κάθε προσωπικότητας , καθώς κι εκείνων που τα ίδια τα παιδιά θεωρούν ότι επιδέχονται βελτίωσης, καθώς δυσχεραίνουν τη συνύπαρξή τους με άλλα μέλη.
• Σε δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και σε ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων.

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Στόχος των ομάδων μας είναι η εκπαίδευση των παιδιών στις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους. Επιδιώκουμε παράλληλα τη γενίκευση δεξιοτήτων που ήδη έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται στα ατομικά τους προγράμματα.
Οι ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων λειτουργούν στο κέντρο μας και απαρτίζονται από παιδιά με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ένταξη ενός παιδιού σε συγκεκριμένη ομάδα γίνεται βάσει της ηλικίας του και των εξατομικευμένων στόχων που θέτουμε για το κάθε παιδί. Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται με συχνότητα μίας συνάντησης ανά εβδομάδα, με ψυχολόγο του κέντρου.
Κάθε παιδί, πριν την ένταξή του σε συγκεκριμένη ομάδα , αξιολογείται από την ψυχολόγο. Αυτό γίνεται σε ατομικό ραντεβού ή – στην περίπτωση που το παιδί παρακολουθεί αποκαταστασιακό πρόγραμμα στο κέντρο μας – κατά τη διάρκεια άλλης συνεδρίας. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματοποιείται συνάντηση με τον ή τους θεραπευτές που δουλεύουν με το παιδί, προκειμένου να τεθούν οι στόχοι ένταξής του στη συγκεκριμένη ομάδα. Τέλος, οι γονείς ενημερώνονται για την εξέλιξη του παιδιού τους στην ομάδα, σε συνάντηση με την υπεύθυνη ψυχολόγο. Στόχος των ομάδων είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών. Ειδικότερα, μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά ασκούν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, συνεργασίας, συμμόρφωσης, διεκδίκησης, επίλυσης συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων, αυτοελέγχου, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων. Επιπλέον στόχος είναι η ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας, η αυτογνωσία, η βελτίωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης των παιδιών που συμμετέχουν.